AGENDA

ÖPPET HUS

Nu när restriktionerna för covidsmittan har upphört så har styrelsen beslutat att vi åter öppnar upp verksamheten via ÖPPET HUS. Vi träffas i vår lokal i Montessoriskolan (se nedan)  mellan kl.18.00 och 20.00 följande tisdagar med datumen:

2022-02-15, 2022-03-01, 2022-03-15, 2022-03-29, 2022-04-05, 2022-04-19 och 2022-05-03

Vi fortsätter med att gemensamt lösa våra släktforskarproblem och tar upp en diskussion om hur vi i föreningens regi kan använda datorn, med dess program, för att komma vidare med vår forskning.                                                                                    

Trots att de pandemirestriktioner som verkat under en längre tid nu har avslutats sker allt deltagande under eget ansvar!

Plats: Vår lokal är inrymd i f.d. Sveriges Utsädesförening och Svalöf Weibulls lokaler – numera Montessoriskolan. Infart från Onsjövägen, Svalöv vid skylten Lantmännen Lantbruk. Parkering finns intill f.d. Svalöv Weibulls Laboratoriebyggnad

Alla välkomna – nya såväl som gamla medlemmar!

Styrelsen

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Föreningen hade på sedvanligt sätt kallat till årsmöte 2022-03-16 vilket inleddes med ett mycket uppskattat föredrag om "Slaget vid Landskrona, år 1677" - av slagfältsarkeologen Bo Knarrström - i ett arrangemang mellan Allmänkultur Svalövs kommun och föreningen. Mångas intresse drogs till förevisningen och demonstration av vapen av motsvarande typer som hade använts under kraftmätningen mellan de stridande länderna Sverige och Danmark.
Under årsmötet var 18 medlemmar och 7 gäster närvarande och ordföranden Per Olof Knutsson förklarade mötet öppnat. Därefter fastställdes dagordningen enligt följande;

 1. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 2. Till ordförande för dagen valdes Per Olof Knutsson.
 3. Till sekreterare för dagen valdes Bo Jönsson.
 4. Till justeringsmän valdes Lennart Fernebro och Ingegärd 
  Elfström Jonsson.
 5. Per Olof Knutsson föredrog 2021 års verksamhetsberättelse
  vilken godkändes.
 6. Bo Jönsson redogjorde för föreningens ekonomi. Kassarapporten
  godkändes.
 7. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Bo Kristiansson.
 8. Årsmötet beslutade i enighet med revisionsberättelsen att 
  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 9. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2023 skall vara 
  oförändrad d.v.s. 175 kr för ordinarie medlem och 50 kr för 
  familjemedlem.
10. Val av styrelse:
  Per Olof Knutsson - Omval 2 år
  Unna Stenram - Nyval 2 år
  Roland Lyhagen - Kvarstår 1 år
  Anita Ljungberg - Kvarstår 1 år
  Ingegärd Elfström Jonsson - Kvarstår 1 år
11. Föreningen godkände Marie Munke till adjungerade kassör
12. Till ordförande valdes Per Olof Knutsson på 1 år
13. Till revisorer på 1 år valdes Bo Kristiansson och
  Ingrid Fernebro.
14. Valberedning är vakant. Styrelsen bevakar.
15. Årsmötet beslutade att reseersättning enligt statliga normer
  skall utgå vid av styrelsen sanktionerade möten.
16. Under rubriken "Övriga Frågor" diskuterades problemet med 
  återkommande medlemstapp. Ordföranden kontaktar tidigare 
  medlemmar för fortsatt medlemskap.
17. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet 
  avslutat.

Protokollet vidimerat av Per Olof Knutsson (Ordförande), Bo Jönsson (Sekreterare), Lennart Fernebro (Justeringsman) och 
Ingegärd Elfström Jonsson (Justeringsman)